بلاها از الطاف خاص خدا است كه به مومنين عطاء مى‏فرمايد

بلاها از الطاف خاص خدا است كه به مومنين عطاء مى‏فرمايد

عبدالرحمن بن حجاج مى‏گويد: ما نزد امام صادق (ع) بوديم صحبت بلاء به ميان آمد و اينكه بلاها از الطاف خاص خدا است كه به مومنين عطاء مى‏فرمايد 

آنگاه امام صادق (ع) فرمود:از رسول خدا (ص) سوال شد كه سخترين بلاها در دنيا براى كيست؟

حضرت فرمود: النبيون ثم الامثل فالامثل و يبتلى المؤمن بعد ذالك على قدر ايمانه و حسن اعماله فمن صح ايمانه و حسن عمله اشتد بلائه و من سخف ايمانه و ضعف عمله قل بلائه

يعنى سخترين و شديدترين بلاها در دنيا براى پيغمبران است بعد از آنها هر كس ايمانش بيشتر باشد بلائش نيز بيشتر است. و مومن به قدر ايمان و حسن عملش به بلا مبتلا مى‏شود. پس كسى كه ايمانش صحيح و عملش نيكو باشد بلائش نيز شديدتر است. و كسى كه ايمانش ناقص و سست و عملش ضعيف باشد بلائش نيز كمتر است.

منبع: مسكن الفؤاد شهید ثانی


نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است